Regulamin
Panel Logowania
Zapomniałeś hasła? Zarejestruj się

Regulamin

Definicje

Szkolimy24.pl - serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie i zgłaszanie się na szkolenia, których oferty zamieszczone są w serwisie. Odnajdywanie szkoleń może odbywać się według województwa i kategorii.

Oferent - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w Szkolimy24.pl.

Użytkownik - każda osoba lub firma, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu, która w jakikolwiek sposób korzystając z serwisu zaakceptowała niniejszy Regulamin i nie posiada konta w Szkolimy24.pl.

Rejestracja - proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza w Szkolimy24.pl. Wykonanie tego procesu stanowi jednocześnie akceptację Regulaminu danego serwisu w jego aktualnym brzmieniu.

Logowanie - proces uzyskania statusu użytkownika zalogowanego polegający na podaniu przypisanych do danego konta danych dostępu w odpowiednim formularzu Szkolimy24.pl Wykonanie tego procesu stanowi jednocześnie akceptację Regulaminu danego serwisu w jego aktualnym brzmieniu.

Konto - profil Oferenta w Szkolimy24.pl umożliwiający mu dostęp do powiązanych z nim danych osobowych, opisu działalności, opisu usług i ofert oraz opcji z nimi związanych.

Serwisy partnerskie - inne serwisy, z którymi Szkolimy24.pl posiada podpisane umowy partnerskie dotyczące prezentacji i promowania ofert Oferentów na łamach tychże serwisów.

Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Oferentów w Szkolimy24.pl informacji o oferowanych usługach, prowadzonej działalności, ofertach biznesowych.

2. Korzystanie z Szkolimy24.pl, utworzenie konta w Szkolimy24.pl lub logowanie na to konto jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca Oferenta oświadcza, że jest upoważniona do jego reprezentowania.

4. Oferent zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane a w momencie, gdy ulegną one zmianie, do niezwłocznej ich aktualizacji w formularzu edycji danych dostępnym po zalogowaniu na konto Oferenta.

5. Wszystkie przekazane przez Oferenta do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Oferenta.

6. Oferent oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego dane oraz materiały nie naruszają praw osób trzecich. Wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z bezprawnego charakteru tych danych i materiałów wystosowane przeciwko Szkolimy24.pl zostaną przeniesione na Oferenta popełniającego zakazany regulaminem czyn.

7. Oferent akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez niego treści na łamach serwisu Szkolimy24.pl oraz w Serwisach partnerskich.

8. Szkolimy24.pl zapewnia sobie prawo do umieszczania w dowolnym miejscu serwisu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Szkolimy24.pl.

9. Poprzez rejestrację w Szkolimy24.pl Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Administratora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu Szkolimy24.pl i Polityką prywatności. Równocześnie Oferent wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

Dodatkowo akceptując Regulamin Oferent wyraża zgodę na redagowanie oraz wykorzystywanie przez Szkolimy24.pl wprowadzonych danych w celach organizacji działania Szkolimy24.pl zgodnie z jego przeznaczeniem oraz celów marketingowych, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym.

10. Oferent oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

11. Publikacja danych wprowadzonych przez oferenta uzależniona może być od zweryfikowania przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące prawdziwości istnienia podmiotu wprowadzającego dane, co może odbywać się poprzez żądanie przesłania do Administratora określonych dokumentów lub oświadczeń we wskazanej przez Administratora formie.

Ograniczenia i odpowiedzialność

1. Oferent rejestrując/logując się w Szkolimy24.pl ponosi wszelką odpowiedzialności za treści do niego wprowadzone, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, ofert, opisów a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Szkolimy24.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Oferenta a także za odmowę dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Oferenta oraz odmowy wykonania usług. Powyższe wynika z faktu, że Szkolimy24.pl nie jest stroną w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Oferentami a tym samym nie powinna być angażowania w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

3. Szkolimy24.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub usunięcia wprowadzonej treści bez jakiejkolwiek informacji w następujących sytuacjach:

  • Wpis zostały powiązane z kategoriami niezwiązanymi z faktycznym zakresem działalności Oferenta,
  • Wpis lub ogłoszenie są niepełne lub wypełnione bez należytej staranności,
  • Wpis lub treść ogłoszenia łamią postanowienia regulaminu lub zawierają treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe.

4. Szkolimy24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Oferenta za sytuacje związane z naruszeniem jego praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Oferenta przez podmioty trzecie.

5. Szkolimy24.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

6. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisów Szkolimy24.pl.

7. Oferentowi zabrania się umieszczania w opisach wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług.

8. Oferentowi zabrania się umieszczania w odpowiednich polach słów kluczowych niezwiązanych z daną usługą/ofertą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwania.

9. We wszystkich polach formularzy, poza polem na podanie adresu www strony firmowej, zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.

10. Zabrania się umieszczania w polach formularzy elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML. Jednocześnie nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików "cookie", tworzenia formularzy.

11. Zabronione jest umieszczanie w formularzach oraz danych przesyłanych formularzami jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron każdego z serwisów Szkolimy24.pl w szczególności tzw. złośliwego kodu.

12. Wszelkie porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach serwisów Szkolimy24.pl, nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację, a jedynie ogólnym zbiorem informacji wymagających weryfikacji dla konkretnego przypadku użytkownika. Za treść porad/wskazówek Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Koszty

1. W okresie promocyjnym trwającym do dnia 30 czerwca 2010 korzystanie z Szkolimy24.pl, w jakimkolwiek zakresie jest bezpłatne.

2. Szkolimy24.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w dowolnym terminie, w szczególności po zakończeniu okresu promocyjnego, opłat na wybrane opcje np. promowanie wybranych wpisów/ogłoszeń, wpisy/ogłoszenia rozszerzone.

3. Wprowadzenie wyżej wymienionych opłat nie może obciążać rachunku Oferenta bez jego wyraźnej zgody.

Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (bok@szkolimy24.pl) lub udostępnionego formularza kontaktowego.

2. Szkolimy24.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Oferenta. Oferent zobowiązany jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Szkolimy24.pl.

Załączniki

Polityka prywatności

Postanowienia końcowe

1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej.

2. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Regulamin obowiązuje od 10 grudnia 2009r.

Szkolenia w miastach:

ikona mapa szkoleńMapa Szkoleń ikona kontaktKontakt z nami

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
Regulaminu oraz Polityki prywatności.

© 2010 Szkolimy24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.