Regulamin konkursu „Podziel się motywacją” Polskiej Fundacji Szkoleniowej

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Polska Fundacja Szkoleniowa z siedzibą w Łodzi, NIP: 7322198187
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie (obowiązek zweryfikowania konta za pomocą danych do płatności przy odbiorze nagrody).
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Polskiej Fundacji Szkoleniowej.
 4. Konkurs trwa od 5 sierpnia 2021 do 20 sierpnia 2021, do godziny 16:00
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 sierpnia za pośrednictwem wiadomości prywatnej.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym siępod adresem https://www.facebook.com/PolskaFundacjaSzkoleniowa/

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu komentarza pod postem konkursowym będącego motywacją do rozpoczęcia do dbania o zdrowie i samopoczucie oraz podzieleniu się nią na swoim profilu. Wykorzystać można zdjęcie, grafikę, film oraz formę literacką.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję
 3. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców, ale dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda.
 4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez administratorów strony w głosowaniu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest roczny dostęp do pakietu treningów na stronie szkolimy24.pl lub miesięczny dostęp do pakietu szkoleniowego „7 tricków Słodkiewicza”. Po upływie tego czasu, w przypadku nieodstąpienia od umowy, dostęp do materiałów będzie naliczany zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie https://szkolimy24.pl/cennik/
 2. Nagroda pocieszenia to dwutygodniowy bezpłatny dostęp do pakietu treningów na stronie szkolimy24.pl. Po upływie bezpłatnego okresu, w przypadku nieodstąpienia od umowy, opłata za dostęp do materiałów będzie naliczana zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie https://szkolimy24.pl/cennik/ .
 3. Nagrodę można odebrać rejestrując się na stronie szkolimy24.pl i podając uzyskany kod. W celu potwierdzenia pełnoletności niezbędnym krokiem będzie podanie również danych karty płatniczej.
 4. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 12 września 2021 po tym czasie Nagroda traci ważność.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 8. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – „Podziel się motywacją”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynię

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Polska Fundacja Szkoleniowa z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim pod adresem: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Gen. W. Sikorskiego 16 lok. 13 (NIP: 7322198187, REGON: 385016764, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000817454). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia Końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.