POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator Twoich danych osobowych:

 • 1. Serwis internetowy www.szkolimy24.pl  („Serwis”) prowadzony jest przez Polską Fundację Szkoleniową  z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim pod adresem:  95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Gen. W. Sikorskiego 16 lok. 13  (NIP:  7322198187, REGON: 385016764, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS:  0000817454).
 • („PFS”)
 • 2. Zaufani partnerzy:
  • o Google Ireland Limited (Gordon House Barrow St Dublin 4, Irlandia)
  • o Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA)
  • o Facebook Ireland (Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia)
  • o Facebook, Inc.(1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA)

Inspektor ochrony danych BEBIO Sp. z o. o. oraz jego dane kontaktowe

POLSKA FUNDACJA SZKOLENIOWA wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

Adres:  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Polskiej Fundacji Szkoleniowej  z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim pod adresem:  95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Gen. W. Sikorskiego 16 lok. 13 

Adres  e-mail: [email protected]

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych i w jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

POLSKA FUNDACJA SZKOLENIOWA przetwarza i przechowuje dane Twoje dane osobowe w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez POLSKĄ FUNDACJĘ SZKOLENIOWĄ Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 •  promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez POLSKĄ FUNDACJĘ SZKOLENIOWĄ. oraz stronę www.szkolimy24.pl – w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 •  wysyłki newslettera ze sklepu internetowego POLSKĄ FUNDACJĘ SZKOLENIOWĄ oraz strony www.szkolimy24.pl – pod warunkiem zapisania się na newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do momentu rezygnacji z usługi newslettera;
 • zawarcia i prawidłowej realizacji zawartych z Tobą umów, w szczególności dostarczenia zamówionych produktów w sklepie internetowym POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ oraz poprzez stronę www.szkolimy24.pl oraz rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
 • monitorowania Twojej aktywności na stronie internetowej i sklepie internetowym POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ, na stronie www.szkolimy24.pl  oraz w mediach społecznościowych POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ., w celu dostosowania wyświetlanej zawartości do Twoich potrzeb oraz udoskonalania usług przez nas świadczonych, co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie,
 • podejmowania w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie  – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na takie działanie,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ oraz strony www.szkolimy24.pl , co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
 • realizacji uzasadnionych interesów POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń przez POLSKĄ FUNDACJĘ SZKOLENIOWĄ., archiwizacja w celu ochrony interesu prawnego POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, ale jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Tobie zamówionych produktów.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Wyrażenie zgody na podejmowanie w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie, jest dobrowolne. 

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi: Google, LLC oraz Facebook, Inc., Twoje dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-USA Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA), do którego przystąpili nasi zaufani partnerzy: LLC, Google, LLC oraz Facebook, Inc. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospoda należy się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 •  prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 •  prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „cookies

POLSKA FUNDACJA SZKOLENIOWA. informuje, iż podczas korzystania z serwisów POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ w urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera serwisów POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w serwisach POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ w celu:

 • 1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem serwisów POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ, a urządzeniem końcowym użytkownika;
 • 2. optymalizacji korzystania przez użytkownika ze stron internetowych serwisów POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym użytkownika;
 • 3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisów POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ;
 • 4. zbierania statystyk odwiedzin stron serwisów POLSKĄ FUNDACJE SZKOLENIOWĄ wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • 5. wyświetlania na urządzeniu końcowym użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

POLSKA FUNDACJA SZKOLENIOWA wykorzystuje dwa typy cookies:

 • 1. cookies „sesyjne” – są one przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia;
 • 2. cookies „trwałe” – są one przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – w takim przypadku korzystanie z serwisów POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ będzie możliwe, z wyłączeniem funkcji, które ze swojej natury wymagają cookies.

POLSKA FUNDACJA SZKOLENIOWA wykorzystuje również cookies zewnętrzne, dostarczane przez Google Inc z siedzibą w USA, w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies, w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz w każdej chwili usunąć cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w serwisach POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ bądź rozwojem funkcjonalności serwisów POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ będą niezwłocznie komunikowane Tobie poprzez ogłoszenie na stronie serwisów POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ lub w wiadomości e-mail Tobie przesłanej jeśli posiadasz konto w serwisach POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ.

Na stronie internetowej POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram) i profili POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ na takich portalach, nienależących do POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali, natomiast w odniesieniu do profili POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami.

POLSKA FUNDACJA SZKOLENIOWA nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. POLSKA FUNDACJA SZKOLENIOWA będzie mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ, które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem POLSKIEJ FUNDACJI SZKOLENIOWEJ.

Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.